Tropisk cyklon
Vad är en tropisk cyklon?

Varje år bildas cirka 80-90 tropiska cykloner med vindar över 17 m/s runt om i världen. En tropisk cyklon är en sort orkan, och orkan i sin tur är en allmän benämning på medelvindshastigheter över 32 meter per sekund. Ungefär hälften av de tropiska cykloner som bildas varje år uppnår orkanstyrka. I de mest intensiva tropiska cyklonerna kan medelvindhastigheten uppgå till omkring 70 m/s eller mer vilket i kombination med det låga lufttrycket ger upphov till en flodvåg som kan vara flera meter hög. I de områden där en tropisk cyklon passerar faller stora nederbördsmängder på kort tid, i vissa fall över 1000 mm med översvämningar och förstörd infrastruktur som följd.

I jämförelse med en tromb är vindarna i en tropisk cyklon inte lika extrema, men den betydligt större horisontella utbredningen och den längre livslängden gör de tropiska cyklonerna till de mest fruktade väderfenomenen.
Den tropiska cyklonen är den väderrelaterade naturkatastrof som tar flest dödsoffer. Oftast är det stormflod och extrema regnmängder som kräver flest liv.

Orkaner delas in i 5 kategorier efter medelvindstyrka enligt Saffir-Simpson orkanskalan. Avgörande för vilken kategori orkanen hamnar i enligt Saffir-Simpson orkanskalan är hur hög medelvinden är under 1 minut. Vindbyar som är betydligt högre än medelvinden förekommer ofta.

  • Kategori 1: 32,7 - 42,8 m/s
  • Kategori 2: 42,9 - 49,5 m/s
  • Kategori 3: 49,6 - 58,5 m/s
  • Kategori 4: 58,6 - 69,2 m/s
  • Kategori 5: mer än 69,3 m/s

En cyklon orsakas av ett så kallat lågtryck som är ett område där lufttrycket är lägre än omgivningen. Lufttrycket är trycket i den sammansatta gasen som utgörs av atmosfären. Trycket uppstår genom jordens dragningskraft på gasmassan och minskar med höjden över jordytan. Den sammansatta gasen som atmosfären utgörs av har därför en minskande densitet med höjden och blir “tunnare” ju högre upp man befinner sig.
Vindarna blåser i en virvel in mot lågtryckets centrum. Corioliskraften gör att vindarna blåser moturs på det norra halvklotet och medurs på det södra. Ju större skillnaden är i lufttrycket, desto kraftigare blir vindarna. Mindre och extrema lågtryck kan utvecklas till tropiska cykloner.